personal_data

עודכן לאחרונה בתאריך: 01.04.2020

 

מדיניות פרטיות

 

1.    כללי

א.        על השימוש באתר https://smarts.co.il או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו ("האתר") המופעל טי מדיה פרסום ושיווק רב תרבותי בע"מ שכתובתה: רחוב צה"ל 41, פתח תקווה (להלן: "המפעיל"), תחול מדיניות פרטיות כמפורט להלן.

ב.        להלן יפורטו הנהלים ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף בעת השימוש באתר ("מדיניות הפרטיות").

ג.          בעת השימוש באתר נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, המוצרים ו/או השירותים שביקשת לרכוש, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכדומה. זהו מידע שאתה מוסר ביודעין, לרבות בעת ביצוע הזמנה באתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך (זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה- IP שממנה פנית ועוד).

ד.        מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך ההזמנה באתר, המועבר על ידך בזמן הזמנת המוצרים וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.

ה.        המפעיל אינו נושא בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באת ואשר אינם בשליטתו. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בית עסק, סוחר, אתר או גוף מסחרי.

ו.          יודגש, כי הפרטים שתספק ו/או שיאספו, יכול ויאומתו כנגד מידע קיים אודותיך ו/או כנגד מידע דומה שסופק ו/או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.

2.    רישום לאתר

א.        בעת הזמנת מוצרים באתר יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים אודותיך לרבות: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, כתובת, טלפון מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי.

ב.        יובהר, כי הפרטים והמידע שתתבקש למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך הזמנת ואספקת המוצרים באתר ומידע זה מבוקש למטרה זו ולמטרות נוספות כמפורט במדיניות הפרטיות להלן.

ג.          יובהר, שמסירת הפרטים והמידע שתתבקש למסור תלויה ברצונך ובהסכמתך, אך ללא מסירת המידע הפרטים האמורים לא תוכל לרכוש חבילת שירות באתר.

3.    מאגר מידע והעברת מידע

א.        ככל שקיימת חובה לניהול מאגר מידע עפ"י המידע שנאסף אודותיך, מידע זה יישמר במאגר מידע של המפעיל. אתה מאשר בזאת את העברת המידע אודותיך מהמפעיל למאגרי המידע של כל גוף קשור ו/או מסונף אליו, וכן לספקי שירותי שילוח  אשר העברת המידע אליהם נדרשת לצורך אספקת המוצרים ו/או  לצורך מילוי התחייבויות המפעיל ו/או לפי הוראות הדין.

ב.        השרתים עליהם יאוחסן המידע, אשר כולם או מי מהם עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל, כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הישראלי לפרטיותך. הנך מאשר באופן מפורש למפעיל להעביר את המידע שנאסף אודותיך, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה.

4.    השימוש במידע

א.        השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר ייעשה על פי מדיניות הפרטיות ו/או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת: לאפשר את שימושך באתר; לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר; לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר; לאפשר רכישת מוצרים ו/או שירותים המופיעים באתר, לרבות חבילות שירות– וכן פרסום מידע ותכנים; להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.

ב.        המידע בו יעשה שימוש יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.

ג.          בהסכמתך לתנאי השימוש של האתר, הנך מביע את הסכמתך כי יבוצע תיעוד בשרתים באופן אוטומטי של כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך ובכלל זאת כתובת ה – IP שלך וכן את כל הדפים בהם ביקרת, וכי תיעוד כאמור יבוצע לצורך: יצירת קשר עמך; משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך, בין על ידי המפעיל ובין על ידי מי מטעמו, באמצעות הדואר האלקטרוני, לרבות פעולות של דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, אלא אם תציין בכתב בפני המפעיל כי אינך מעוניין בכך עוד (באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של המפעיל בכתובת הדואר האלקטרוני  cs@smarts.co.il  ולבקש להסירך מרשימת התפוצה; לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים ו/או שירותים חוזרת באתר; בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר.

5.    השימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים

א.        המפעיל לא ימכור ו/או ישכיר ו/או יעביר את המידע האישי המזהה אודותיך, כפי שנמסר לו על ידך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, למעט לכל גוף קשור ו/או מסונף אליו (חברת בת, חברת אם, חברה אחות וכו'), ו/או לגורמים המפורטים בסעיף 3 לעיל.

ב.        על אף האמור לעיל, המפעיל יהיה רשאי לחשוף את המידע האישי אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים: 1) המידע המועבר אינו מידע המזהה אותך אישית או שהוא מידע שעבר אנונימיזציה בכל דרך שהיא. 2) התקבלה הסכמתך לחשוף מידע זה; 3) חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים נדרשת לשם ו/או במסגרת ו/או בקשר לאספקת חבילת השירות. יש להדגיש, כי אלא אם נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה סופק; מובהר שמאגרי המידע של גורמים אלה שעשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל ובשל כך להיות כפופים לדיני הגנת הפרטיות של מדינות אחרות בעולם, לרבות מדינות שאינן מעניקות הגנה זהה לזו שמעניק הדין הישראלי לפרטיותך. הנך מאשר באופן מפורש למפעיל להעביר את המידע שנאסף אודותיך, בהתאם למדיניות הפרטיות, גם למדינות אלה; 4) כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי; 5) במקרה של מחלוקת משפטית שתחייב את חשיפת פרטיך; 6) במקרה בו ימצא, כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש או הינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא; 7) במקרה שבו המפעיל יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות הפרטיות.

6.    Cookies

א.        האתר יכול וישתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

ב.        דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

7.    פרסומות ואתרים של צדדים שלישיים

א.        ייתכן שהמפעיל יתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן באתר. מודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה עשויות להציב Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית, בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו. המפעיל אינו אחראי למדיניות הפרטיות של חברות אלה או לתוכן המופיע בפרסומות שלהן או באתרים או בתכנים אליהם הפרסומות מקשרות.

8.    אבטחת מידע

א.        באתר ובמאגרי המידע מיושמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, אין התחייבות שהאתר ומאגרי המידע יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם (ובלבד שננקטו אמצעים סבירים למניעתה). הנך מסכים למסירת המידע ואיסוף המידע אודותיך בהתאם למדיניות הפרטיות ונוטל את הסיכון לקיומם של אירועי אבטחת מידע שבעקבותיהם תושפע סודיות, שלמות או הזמינות של המידע האמור.

9.    זכות לעיין במידע

א.        לידיעתך, על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.

ב.        אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו;

ג.          לידיעתך, בנוסף, אם המידע שבמאגרי המידע משמש לצורך פניה אישית אליך על בסיס אפיון קבוצתי, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

10. פניות בקשר לאמור במדיניות פרטיות זו

א.        פניות בקשר לאמור במדיניות פרטיות זו, ניתן להפנות למחלקת שירות הלקוחות של המפעיל בכתובת הדואר האלקטרוני cs@smarts.co.il  או באמצעות פקס מס' 077-4703779 או בדואר רגיל לכבוד: טי מדיה פרסום ושיווק, ת.ד. 9681, פ"ת.

11. שינויים במדיניות הפרטיות

א.        מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו נעשה שימוש במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, תיודע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות" או שם דומה.

12. דין ושיפוט

א.        הדין החל על מדיניות פרטיות זאת ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנה, הוא הדין הישראלי בלבד.

ב.        בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.