Условия использования

עודכן לאחרונה בתאריך: 01.04.2020

 

תנאי שימוש

 

השימוש באתר https://smarts.co.il או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו ("האתר"), על ידך - משתמש הקצה ("משתמש הקצה"), הגשת בקשה לרכישה, הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"), שנקבעו על ידי טי מדיה פרסום ושיווק רב תרבותי בע"מ שכתובתה: רחוב צה"ל 41 פתח תקווה (להלן: "המפעיל").

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, ומצהיר כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד המפעיל, האתר, בעלי האתר, מנהלי המפעיל, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המפעיל על פי תנאי השימוש.

רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את המפעיל. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, עליך להימנע משימוש באתר.

1.    כללי

א.        משתמש הקצה מאשר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב מובהר כי על משתמש הקצה  להיות בן 18 לפחות כדי להיות כשיר להשתמש באתר.

ב.        משתמש הקצה יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש, ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ("הציוד") ולכל העלויות הכרוכות בכך. המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק לציוד ו/או למידע של משתמש הקצה כתוצאה משימוש באתר.

ג.          למפעיל תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. המפעיל רשאי להפסיק הפצתו של כל מידע, רשאי לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאי לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.

ד.        מובהר כי המפעיל יהא רשאי למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעיל יהא רשאי למנוע מכל משתמש קצה להשתתף באיזה מהמכירות בכל אחד מהמקרים הבאים: אם הפרת את תנאי השימוש ו/או אם מסרת פרטים שגויים ו/או אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במפעיל או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשי ו/או אם כרטיס האשראי שברשותך שפרטיו נמסרו באתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

ה.        תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לשני המינים.

2.    מכירות באתר

א.        האתר משמש כאתר סחר אשר מציע, בין היתר, מכירת מדבקות ומתן שירותי דפוס דיגיטלי (להלן: "המוצרים") למשתמשי הקצה.

ב.        הזמנת המוצרים באתר תהווה הצעה לרכישת המוצרים בלבד וזאת עד לקבלת אישור להזמנה מהמפעיל. מובהר כי מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר תיחשב להצעה מחייבת מטעם משתמש הקצה (להלן: "הזמנה"). כל עוד לא ניתן  אישורו של המפעיל להזמנה חשבונו של משתמש הקצה לא יחויב וההזמנה לא תיחשב כמחייבת את המפעיל.

ג.          אישור סופי של ההזמנה כפוף להמצאות המוצרים במלאי. למען הסר ספק מובהר כי המזמין אינו מתחייב לקיומו של מלאי מסוים למוצרים באתר ו/או להתאמת המוצרים המוצעים באתר למלאי הקיים. אישור ההזמנה (ככל שההזמנה תאושר על ידו) ישלח למשתמש הקצה כנגד ובכפוף לביצוע התשלום המלא בעבור המוצר. ניתן אישור להזמנה, תיחשב ההזמנה כמחייבת (להלן: "עסקה") וביטולה יהיה בכפוף לתשלום דמי ביטול.

א.        לשם ביצוע ההזמנה יהיה על המשתמש למלא טופס פרטים אישיים, לרבות: שם פרטי ושם משפחה; כתובת דואר אלקטרוני וטלפון. יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומלאים במסגרת אחרת המפעיל לא יוכל להבטיח את מימוש העסקה. מובהר כי הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית על פי החוק. המפעיל יהיה רשאי לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו למפעיל ו/או מי מטעמו עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה באתר.

ד.        מחירי המוצרים יצוינו במסגרת הליך רכישת המוצרים. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת ובלבד שהדבר נעשה טרם אישור הזמנה של משתמש הקצה.

ה.        מחירי המוצרים המוצגים באתר אינם כוללים עלויות משלוח לבית משתמש הקצה. עלות המשלוח תצוין במסגרת הליך רכישת המוצאים  באתר. מובהר כיעלות המשלוח למשתמש הקצה עלולה להשתנות ממוצר למוצר.

ו.          תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד.

ז.         בזמן אספקת המוצרים רשאי המפעיל ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של משתמש הקצה אשר הזמין את המוצר ו/או את הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי באמצעותו שולם מחיר המוצר ו/או לדרוש את חתימתו של בעל כרטיס האשראי כתנאי לאספקת המוצר.

3.    ביטול עסקה ע"י משתמש הקצה

א.        כל רוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו (ראה בהמשך מספר הוראות רלוונטיות מתוך חוק הגנת הצרכן). ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב.

ב.        ברכישה של שירות, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן.

ג.          בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לרוכש הסכום ששולם על ידו בגין השירות ו/או המוצר בניכוי דמי ביטול (לרבות דמי שילוח ואריזה) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש''ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול עסקה, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.

4.    ביטול עסקה ע"י המפעיל

א.        המפעיל יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה.

ב.        הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש הקצה אשר רכש מוצר, והמפעיל ימנע מחיוב כרטיס האשראי של משתמש הקצה כאמור או ישיב לו כל סכום ששולם בגין מוצר שנרכש, ככל ששולם.

ג.          למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש הקצה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המפעיל בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

5.    אחריות

א.        המפעיל יעשה כמיטב יכולתו לספק מוצרים איכותיים ובמועד. המפעיל לא יישא באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחורים באספקה, אלא אם כן אירע העיכוב או הפגם בשל רשלנות מצד המפעיל. במקרה זה תהיה אחריות המפעיל מוגבלת לסכום השווה לשווי המוצר שנרכש. מובהר כי בכל מקרה, המפעיל לא יישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה לרבות חברות שילוח ו/או ספקים חיצוניים שבאמצעותם יתבצע המשלוח. למען הסר ספק המפעיל לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו.

ב.        הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככל שהוא זמין, על בסיס "AS IS" ועל בסיס "AS AVILABLE". המפעיל מסתלק מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומזים, לרבות לגבי אי הפרת זכויות קנייניות או חוזיות, סחירות והתאמה למטרה. המפעיל (ו/או מי מטעמו) אינו נושא, במישרין ו/או בעקיפין, באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.

ג.          מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משתמש הקצה מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת המפעיל, ושהמפעיל לא יהיה אחראי לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת, מכל סיבה שהיא, בשל נסיבות התלויות במפעיל (לרבות בשל תחזוקה שוטפת) וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות במפעיל, ויתכן שגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. משתמש הקצה פוטר את המפעיל בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל.

ד.        מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בשום מקרה, המפעיל לא יהיה חייב בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור לחבילות השירות ו/או לתנאי שימוש אלה. כמו כן, בשום מקרה, סך האחריות והחבות הכוללת של המפעיל בשל כל מוצר ו/או בקשר אליו, לא תהיה גבוהה מהסכום ששולם בפועל על ידי משתמש הקצה בגין אותו מוצר.

6.    קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר

א.        כל הזכויות באתר הן רכושו הקנייני הבלעדי של המפעיל או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מהמפעיל, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על משתמש הקצה עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

ב.        האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמש הקצה אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מהמפעיל או מבעל הזכויות בו, הינו אסור בהחלט.

ג.          משתמש הקצה לא יעלה לאתר (upload), יפרסם או ינגיש בדרך אחרת באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות.

7.    תוכן צדדים שלישיים

א.        כל תוכן של צד שלישי המופיע באתר, לרבות, דעות, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע וכן על ידי כל משתמש קצה ("תוכן צד שלישי"), נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי המפעיל ולמפעיל לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

ב.        המפעיל לא נותן חסות ולא אחראי לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות, המפעיל לא יהיה אחראי וכן לא יחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש קצה על תוכן צד שלישי. זוהי אחריותו של משתמש הקצה להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן צד שלישי הקיים באתר.

ג.          ייתכן והאתר יכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו ניתנים לנוחות משתמש הקצה בלבד ואינם מעידים על מתן חסות של המפעיל לתכנים הנמצאים באתרי אינטרנט אלו. המפעיל אינו אחריות לכל מצג ו/או תוכן, של אותם אתרי אינטרנט וכן אינו אחראי לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיע באותם אתרי אינטרנט. משתמש הקצה מודע לכך שייתכן שביקור באתר אינטרנט שלינק אליו מופיע באתר יגרום לו לנזקים, לרבות עקב וירוסים, רוגלות, ותוכנות זדוניות אחרות. אם משתמש הקצה מחליט להיכנס לאתר אינטרנט של צד שלישי דרך לינק המופיע באתר, הוא עושה זאת על אחריותו ובלעדית כאשר כל הסיכונים בנוגע לכך רובצים עליו. המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם למשתמש הקצה כתוצאה משימוש או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט שיגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.

8.    משלוח הודעות על ידי המפעיל ו/או מי מטעמו למשמשי הקצה

א.        על מנת לשלוח לך הודעות בנוגע לעסקה ועל מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, המפעיל מעוניין לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני לעדכונך בנדון, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת למפעיל עת ביצוע הזמנה באתר. הנך מאשר בזאת למפעיל ו/או למי מטעמו לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני כאמור. האמור אינו גורע מזכותך לחדול מקבלת כל הודעת דואר אלקטרוני מהמפעיל בהתאם להוראות כל דין.

ב.        כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך שהמפעיל ו/או מי מטעמו יהיו רשאים לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, מסרונים, תכתובת דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי.

ג.          באם הנך חפץ להפסיק לקבל פניות כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של המפעיל בכתובת הדואר האלקטרוני cs@smarts.co.il  ולבקש להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה.

9.    שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

א.        המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת אף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.

א.        במידה והמפעיל יערוך שינויים מהותיים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, המפעיל יודיע לך על כך על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזנת באתר ו/או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר.

ב.        כל שינוי בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יחול החל ממועד השינוי, אלא אם מדובר בשינוי מהותי שאז יחול החל ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני האמורה לעיל או ממועד פרסום ההודעה באתר, על פי המוקדם ביניהם. כל שימוש באתר על ידי משתמש קצה אחרי ביצוע השינויים האמורים תיחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי משתמש הקצה.

ג.          אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השינוי ומדיניות הפרטיות שלנו, כדי להיות מועדכן בשינויים בהם.

10. דין ושיפוט

א.        הדין החל על תנאי שימוש אלו ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע מהם, הוא הדין הישראלי בלבד.

ב.        בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.

11. שונות

א.        כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש.

ב.        כל זכות, סעד ו/או תרופה של המפעיל על פי תנאי השימוש לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של המפעיל.

ג.          תנאי השימוש אינם חוזה לטובת צד שלישי ולא מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.

ד.        שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי המפעיל לא יחשבו כוויתור על זכויותיו על פי תנאי השימוש ו/או על פי כל דין, לא יהוו תקדים ולא ילמדו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יפגעו בזכותו של המפעיל לממש את זכויותיו בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר וויתור או השהייה.

ה.        חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי השימוש לא תשפיע על תקפות תנאי השימוש בכללותן. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.